Privacybeleid

1. Over ons

Deze policy is van toepassing op alle bezoekers van de website www.deecoo.nl. Daarnaast is deze policy van toepassing vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publiekelijk toegankelijke media waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacy Policy.

Deecoo gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en verwerkt deze enkel conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Daarnaast treft Deecoo passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

2. Waarom verwerken wij jouw gegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens ter uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll en werving & selectie.

Dit ziet onder meer op de verwerking van persoonsgegevens om:

  • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een vaste baan, tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media, etc;
  • Je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening en overige activiteiten;
  • Ons klantenbestand te beheren;
  • Je digitaal op de hoogte te houden van onze vacatures (bijvoorbeeld door onze e-mail vacatureservice)

3. Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken zijn:

  • Naam, voornaam, voorletter(s), titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde persoonsgegevens
  • Nationaliteit, geslacht, geboortedatum, – en plaats
  • Educatie historie
  • Arbeidsverleden en werkervaring
  • Salariswens, beschikbaarheid etc.
  • Jouw persoonlijke wensen en/of toelichtingen

Wij hebben niet de intentie andere dan hierboven vermeldde gevoelige of bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Wanneer je desondanks toch dergelijke persoonsgegevens met ons deelt (bijvoorbeeld door het toezenden van een pasfoto, kennisgeving lidmaatschap van een vakbond of wanneer je aan ons kenbaar maakt een bepaalde geloofsovertuiging te hebben), dan geef je ons door deze handeling ondubbelzinnig toestemming tot verwerking van deze gegevens.

4. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en in lijn met geldende bewaartermijnen ten aanzien van de verschillende categorieën persoonsgegevens.
Wanneer de wettelijke bewaartermijnen verstrijken zal Deeco per e-mail toestemming vragen jouw gegevens in ons bestand te houden. Indien je onze dienstverlening niet langer op prijs stelt, dan kan je dit rechtstreeks bij Deecoo kenbaar maken. Je wordt dan niet meer benaderd door Deecoo.

5. Aan wie kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven?

Wij verkopen jouw gegevens nimmer aan derden, maar zijn voor onze dienstverlening wel afhankelijk van andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze recruitment, verloning, – en assessmentsoftware. Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten zodat ook zij net zo zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan als dat wij dat doen. Door akkoord te gaan met deze Policy ga je ook akkoord met eventuele doorgifte van jouw persoonsgegevens aan deze partijen.

6. Mogelijkheid tot inzien, aanpassing of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt te allen tijde het recht jouw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Deze verzoeken kan je schriftelijk aan ons toezenden. Dat kan door je gemotiveerde verzoek vergezelt van een geanonimiseerde kopie van je id-bewijs te sturen naar info@deecoo.nl
Daarnaast kan je jezelf via de ‘afmeldknop’ onderaan iedere nieuwsbrief ontvangen vanuit onze ‘e-mailvacatureservice’ laten verwijderen uit deze mailinglijst.

7. Vragen en klachten

Heb je vragen met betrekking tot onze Policy, onze werkwijze op dit gebied of een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je deze bij voorkeur per e-mail via info@deecoo.nl indienen ter attentie van de directie van Deecoo.
Wanneer je van mening bent dat wij niet correct met jouw persoonsgegevens omgaan of dat een verzoek op grond van bepaling 6 ten onrechte is afgewezen, dan kan je jezelf wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigen van deze Policy

Wij behouden ons het uitdrukkelijke recht voor deze Policy te wijzigen en raden je dan ook aan deze regelmatig te bekijken.

Deze policy is laatstelijk gewijzigd op 24 mei 2018